Responsive image


Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

Feltöltve: 2017-01-01 12:44:20

„Ha a gyermeket dicsérik, tisztelettudó lesz.

Ha a gyermeket biztatják, önbecsülést szerez.

Ha a gyermek tisztességben él, igazságszerető lesz.

Ha a gyermek bizalmat és barátságot kap, a világban szeretetre lel.”

                                                                                                    (Dorothy Low Holte)

 

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. tv 21. §.-a iktatta be a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítását (továbbiakban Gyvt.), melynek következtében minden járásszékhely települési önkormányzat kötelező feladata 2016. január 01. napjától a család- és gyermekjóléti központ működtetése ill. annak létrehozása. A központok létrehozásával a gyermekvédelem rendszerének a megerősítése, a hátrányos települések segítése, az eltérő alapszolgáltatások minőségi javítása, mint cél valósul meg. Az általános segítő tevékenységeken kívül speciális feladatokat is ellát a Derecskei Család- és Gyermekjóléti Központ. A Központ járás szinten lát el feladatokat, 13 település tekintetében (Derecske, Esztár, Kismarja, Kokad, Konyár, Létavértes, Mikepércs, Monostorpályi, Hajdúbagos, Hosszúpályi, Sáránd, Tépe, Pocsaj).

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.

Telephelyei: Derecskei Szociális, Család-és Gyermekjóléti Központ Gondozási Központja
                      Címe: 4130 Derecske, Bocskai u. 6.

                     Derecskei Szociális, Család-és Gyermekjóléti Központ Gondozási Központja
                     Címe: 4130 Derecske, Morgó tanya 1.

Telefon: 54/400-337

Készenléti szolgálat: 06-20/218-5871

E-mail: kozpont@dcsgy.derecske.hu

Szakágazat megnevezése: szociális és jóléti szolgáltatások igazgatása

Intézményvezető: Szilágyi-Milák Éva

Munkatársak: Bak Mónika - esetmenedzser

                       Bernát Andrea - esetmenedzser

                       Dajnoki Nóra - ügyintéző

                       Rózsa Ferencné - esetmenedzser

                       Szántóné Szabó Éva - esetmenedzser

                       Szána Irén - esetmenedzser

                       Villás Miklós - szociális asszisztens

                       Dobi Gabriella - pszichológiai tanácsadó

                                              

Feladataink röviden összefoglalva: A központ feladatait 3 nagy csoportba tudjuk összefoglalni:

A.) Speciális szolgáltatások biztosítása: minden szolgáltatás előzetes egyeztetés alapján érhető el, az a központi telefonszámon

1., pszichológiai tanácsadás

2., jogi tanácsadás

3., kapcsolattartási ügyelet

4., készenléti szolgálat -  24 órában működő telefonos segítségnyújtás a krízisbe kerülő családok, egyének részére, mely az alábbi telefonszámon érhető el: 06-20/218-5871

5., jelzőrendszeri tanácsadó- aki koordinálja, és összehangolja a jelzőrendszeri tagok munkáját, segítséget nyújt, szükség szerint intézkedik

B.) gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenység

1., kezdeményezi a gyermek védelembevételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vétel

2., javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére; illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére

3., együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását

4., a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek       megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához

5., utógondozást végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel  együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez

6., védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, családgondozást végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít

C.) Szakmai támogatás nyújtása az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára

A család- és gyermekjóléti központ a járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak szakmai támogatása érdekében havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára és szükség szerint konzultációt biztosít, tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szervezet által nyújtott, közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról.

Ha a család- és gyermekjóléti központ a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatkörébe tartozó szolgáltatás szükségességét észleli, a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenység esetén bevonja a család- és gyermekjóléti szolgálatot a szolgáltatás nyújtásába, egyéb esetben felhívja a család- és gyermekjóléti szolgálatot a szolgáltatás nyújtására.

Munkatársaink szakmai támogatást nyújtanak a településen dolgozó szolgálat munkatársainak, együttműködik a különböző szolgálatokkal, intézményekkel, alapítványokkal. Közreműködik a munkatársak szakmai továbbképzésében, lehetőséget nyújt az eseti problémák megbeszélésre, szupervízió biztosításában, tréningek szervezésében. Folyamatos tájékoztatást nyújt a kompetenciahatárokról a szolgálat és a központ munkatársai között.

Intézményünk - szoros együttműködésben a helyi szolgálatok szakembereivel - próbál hathatós, komplex segítséget nyújtani a válsághelyzetben, krízisben, veszélyben lévő gyermekek, családok számára.


E-önkormányzat portál


Étlap


AjánlóAjánlatunk

Responsive image

Facebook