Responsive image


Hirdetmény a 2019. évi bírósági ülnökválasztásról

Feltöltve: 2019-03-26 08:58:01

HIRDETMÉNY

2019. évi bírósági ülnökválasztás

 

A Magyar Köztársaság Elnöke - 95/2019. (III.5.) KE határozatában - a bírósági ülnökök választását 2019. március 7. és 2019. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

A Berettyóújfalui Járásbírósághoz - az Országos Bírósági Hivatal elnöke 20.SZ/2019.(II.21.) OBHE határozatában megállapított létszámban, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban:Be.) 680. § (5) bekezdésének megfelelő - 8 fő fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bírósági ülnököt kell választani.

A Berettyóújfalui Járásbíróság ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete választják meg.

Bírósági ülnök jelölt lehet:

A Bjt. 212.§ (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

A jelöltnek a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkoznia kell.

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként a Be. 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint kizárólag

a) pedagógus,

b) pszichológus, vagy

c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Bírósági ülnököt jelölhet:

A Bjt. 213. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A tantestületek nyugdíjas, állományukban már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

A Bjt. 213. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

Felkérem a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bírósági ülnökök jelölésére jogosultakat, hogy jelöljenek – az ismertetett feltételeknek megfelelő - bírósági ülnöknek választható személyeket.

A jelöléshez szükséges nyomtatványok, az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán beszerezhetők vagy Derecske Város honlapjáról (www.derecske.hu) a 2019. évi bírósági ülnökválasztással kapcsolatos információknál letölthetők.

A jelölés benyújtásának módja, helye és ideje:

A jelöléseket tartalmazó alábbi nyomtatványokat, dokumentumokat legkésőbb 2019. április 12. napján (péntek) 12.00 óráig lehet leadni a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájában (Derecskei Polgármesteri Hivatal, 4130 Derecske, Köztársaság út 87. „A” épület, emelet, 1. számú irodahelyiség):

a) Bírósági ülnökké jelölés fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra,

b) Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról,

c) Hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja, hogy

   - büntetlen előéletű,

   - nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.).

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.

Ha a jelölt ezen igazolási kötelezettség valamelyikét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnökválasztással kapcsolatban érdeklődni lehet Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyzőnél személyesen, illetve az 54/548-081 telefonszámon.

Letölthető dokumentumok:

- Tájékoztató a bírósági ülnökök 2019. évi választásáról (1. melléklet)

- Tájékoztató a bírósági ülnök jogairól és kötelezettségeiről (2. melléklet)

- Bírósági ülnökké jelölés fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra (3. melléklet)

- Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról (4. melléklet)

 

Derecske, 2019. március 25.

 

Bakó István

polgármester

 

Étlap


AjánlóAjánlatunk

Responsive image

Facebook