Responsive image


Választási közlemény

Feltöltve: 2019-08-07 11:48:39

VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY

 

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke a 308/2019. (VII. 26.) KE határozatával 2019. október 13. napjára (vasárnapra) tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását.

A Nemzeti Választási Bizottság ugyanerre a napra, 2019. október 13-ra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi általános választását is.

 

Névjegyzék

A választás kitűzését követően a központi névjegyzék alapján a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészíti az elektronikus szavazóköri névjegyzéket, amelyben a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok szerepelnek. Az információs önrendelkezési jog keretében bárki jogosult információt kérni arról, hogy szerepel-e a központi névjegyzékben. A betekintés jogát a magyarországi lakcímmel rendelkező polgár a lakcíme szerinti helyi választási irodában, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az NVI-ben gyakorolhatja. A választópolgárnak nincs lehetősége a többi választópolgár központi névjegyzéki adataiba történő betekintésre.

A választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig (2019. október 11. napja 16.00 óra) a HVI-ben bárki megtekintheti a település szavazóköri névjegyzékeinek adatait. A választópolgárok személyes adatainak védelme érdekében a megtekintés lehetősége csak a választópolgárok nevére és lakcímére terjed ki, a többi személyes adat megismerésére nincs mód.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. augusztus 8-tól lehet benyújtani.

 

Értesítő

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, az NVI 2019. augusztus 23-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. A HVI értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.

A választópolgár – ha valamilyen okból nem kapta meg az értesítőt, vagy ha az megsemmisült vagy elveszett –, a HVI-től új értesítőt igényelhet. Az értesítő a választópolgár szavazati jogának gyakorlásával kapcsolatos alapvető információkat is tartalmazza.

A választópolgár részére legkésőbb 2019. augusztus 6-án 16.00 óráig benyújtott kérelmére Braille-írással készült értesítőt küld az NVI.

A választópolgár részére legkésőbb 2019. augusztus 6-án 16.00 óráig benyújtott kérelmére könnyített tájékoztatót küld az NVI.

 

Szavazás

A választópolgár a választás napján a lakóhelye vagy – ha lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig (2019. június 26.) tartózkodási helyet is létesített – bejelentett tartózkodási helye szerinti szavazókörben szavazhat a szavazóhelyiségben vagy mozgóurnával.

A szavazóhelyiségben szavazni 2019. október 13. napján 06.00 órától 19.00 óráig lehet.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet, a jelölt neve melletti körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal. A szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot. Az egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum kiosztható. Derecske városban megválasztható képviselők száma: 8 fő. (Érvényesen szavazni legalább 1, legfeljebb 8 jelöltre lehet.)

A polgármester választásának szavazólapján a választópolgár egy jelöltre szavazhat.

 

Szavazás átjelentkezéssel

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Az átjelentkező választópolgár

a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,

b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig visszavonhatja

átjelentkezési kérelmét.

A kérelemnek a választópolgár neve, születési neve, születési helye, személyi azonosítója adatokon túl tartalmaznia kell tartózkodási helyének címét. Az elektronikus azonosítással benyújtott kérelemnek elegendő a kérelmező nevét, személyi azonosítóját és tartózkodási helyének címét tartalmaznia.

 

Mozgóurna

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. Egyéb indokra hivatkozással a mozgóurnával történő szavazásra nincs lehetőség, a kérelem elutasításra kerül.

A mozgóurna iránti kérelmet

a) a helyi választási irodához

aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,

ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig, vagy

ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb 2019. október 13-án 12.00 óráig,

b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével (borítékban) 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig

lehet benyújtani.

A meghatalmazott útján benyújtott mozgóurna iránti kérelem esetében a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell.

 

Fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt segítség

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kérte, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.

 

Szavazókörök Derecske Városban

Szavazókör száma

Szavazókör megnevezése

Szavazóhelyiség címe

1.

Petőfi Mezőgazdasági Kft.

Derecske, Malom utca 9.

2.

Bocskai István Általános Iskola*

Derecske, Szováti út 2.

3.

Polgármesteri Hivatal*

Derecske, Köztársaság út 87.

4.

Mese-Vár Óvoda*

Derecske, Kinizsi utca 3.

5.

Mese-Vár Óvoda*

Derecske, Kinizsi utca 3.

6.

I. Rákóczi György Gimnázium*

Derecske, Lengyel utca 1.

7.

Család- és Gyermekjóléti Kp.*

Derecske, Köztársaság út 86.

8.

Irodaépület, volt óvoda*

Derecske, Damjanich utca 5/a.

*Akadálymentesen megközelíthető szavazókör

 

Itt hívom fel a választópolgárok figyelmét arra, hogy a 6. és a 7. számú szavazókörök szavazóhelyiségeinek korábbi címe megváltozott.

A szavazókörök felülvizsgálatáról rendelkező 1/2019. (VII. 11.) HVI határozat értelmében:

  • a 6. számú, korábban a Művelődési Központban (Derecske, Köztársaság út 107.) kialakított szavazókör szavazóhelyiségének új címe: I. Rákóczi György Gimnázium Derecske, Lengyel u. 1. szám,
  • a 7. számú, korábban a Művelődési Központban (Derecske, Köztársaság út 107.) kialakított szavazókör szavazóhelyiségének új címe: Család- és Gyermekjóléti Kp. Derecske, Köztársaság út 86. szám.

 

Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása

A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) a 183/2019. számú, 2019. július 30-án meghozott határozatában Derecske Városban a roma települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását tűzte ki. A kitűzött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a megválasztható képviselők száma. Az NVB határozata szerint Derecske Városban a települési nemzetiségi önkormányzati jelölt állításához szükséges ajánlások száma 5, a megválasztható nemzetiségi önkormányzati képviselők száma 3.

A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben.

Nemzetiségi szavazáshoz a korábbiaktól eltérően nem áll rendelkezésre külön szavazóhelyiség, a választópolgár szavazatát a lakóhelye vagy átjelentkezéssel történő szavazás esetében a tartózkodási helye szerinti szavazókör szavazóhelyiségében adhatja le.

A választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu honlapon, illetőleg helyi információk a Derecske Város hivatalos honlapján: www.derecske.hu /Választás rovatban olvashatók.

A kérelmek benyújtásához szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.valasztas.hu, valamint a www.derecske.hu honlapról, illetve beszerezhetők a Derecske Város Helyi Választási Iroda Derecske, Köztársaság út 87. szám alatti „B” épület 3. számú irodájában.

Választással kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal a Derecske Város Helyi Választási Irodához, melynek elérhetőségei az alábbiak:

Derecske Város Helyi Választási Iroda Vezetője: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Derecske Város Helyi Választási Iroda elérhetőségére vonatkozó adatok:

címe: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

telefonszáma: +36(54)410-078, fax száma: +36(54)548-089

e-mail címe: titkarsag@derecske.hu

 

 

Derecske, 2019. augusztus 7.

 

                                                                                  Varsányiné dr. Antal Erzsébet

                                                                                  Helyi Választási Iroda Vezetője

 

E-önkormányzat portál


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook