Responsive image


Tájékoztató jelölő szervezetek és jelöltek részére

Feltöltve: 2019-08-13 15:31:22

TÁJÉKOZTATÓ
jelölő szervezetek és jelöltek részére

 

I.  Jelölő szervezetek, jelöltek nyilvántartásba vétele

1.)  A jelölő szervezetet – a választás kitűzését követően – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.)  307/D. § értelmében a területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) vagy a Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) – amelynél a jelölő szervezetet bejelentették – veszi nyilvántartásba.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a jelölő szervezet bejelentésre a „P3” jelű, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a „P4” jelű „Jelölő szervezet bejelentése” elnevezésű nyomtatványok (20/2019.(VII.30.) IM rendelet 7. számú és 8. számú mellékletei) szolgálnak.

2.)    Az egyéni listás jelöltet, a polgármesterjelöltet és a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a Helyi Választási Bizottság veszi nyilvántartásba (Ve. 307/G. § (2) bekezdés, 318. § (2) bekezdés).

II.    Jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapítása

A Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) Vezetője 2019. augusztus 8-án (csütörtök) állapította meg az egyéni listás és a polgármesterjelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások számát, melyről közleményt bocsátott ki.

A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján – felfele kerekítve – kell megállapítani (Ve. 307/E.§)

Derecske Város HVI Vezetője a jelöltállításhoz szükséges ajánlások számáról szóló közleményét helyben szokásos módon, Derecske város honlapján (www.derecske.hu), valamint a Derecskei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tett közzé.

A települési nemzetiségi önkormányzati jelölt állításához szükséges ajánlások számát a Nemzeti Választási Bizottság állapította meg a 183/2019. számú határozatában (a határozat elérhető a választás hivatalos honlapján (www.valasztas.hu), valamint Derecske város hivatalos honlapján (www.derecske.hu )).

Derecske településen:

  • Egyéni listás (önkormányzati képviselő) jelölt állításához szükséges ajánlások száma: 69.
  • Polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 207.
  • Települési nemzetiségi önkormányzati jelölt állításához szükséges ajánlások száma: 5.

III.      Ajánlóív igénylés

1.) A jelölő szervezetek polgármester- és egyéni listás (önkormányzati képviselő) jelöltjei, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltjei az NVB vagy a TVB által történt nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követően igényelhetnek ajánlóívet a Helyi Választási Irodától (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám B. épület 3. számú iroda).

A Helyi Választási Iroda Vezetője az ajánlóíveket legkorábban 2019. augusztus 24-én (szombat) adja át az igénylő részére.

Ajánlóív igénylésére az „A4” jelű „Ajánlóív igénylés” elnevezésű nyomtatvány (20/2019.(VII.30.) IM rendelet 9. melléklet) szolgál a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az ajánlóív igénylése az „A6” jelű „Ajánlóív igénylés” elnevezésű nyomtatványon történhet (20/2019.(VII.30.) IM rendelet 11. melléklet).

A nyomtatvány 3. oldalán a jelölő szervezet képviselőjének neve és aláírása rovatban az írhat alá, aki a jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes képviselője vagy meghatalmazottja az NVR-ben szereplő képviselőtől vagy meghatalmazottól származó, írásbeli meghatalmazással rendelkezik.

Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van lehetőség.

Különösen figyelni kell arra is, hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adataival megegyezően kell kitölteni.

A nyomtatványon az ajánlást gyűjtő polgár nevét és aláírását, valamint személyi azonosítóját, ennek hiányában személyazonosító igazolványának vagy útlevelének, vagy vezetői engedélyének számát is fel kell tüntetni (Ve. 122.§ (6) bekezdés).

A Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet egyedi azonosítóval lát el (Ve. 121.§ (2) bekezdés), továbbá feltünteti rajta a választás típusát, a Ve. 120. § (5) bekezdésére is figyelemmel a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, a jelölő szervezet nevét vagy a független jelölés tényét, a választókerület megjelölését. Közös jelölt esetén az ajánlóíven a közös jelöltet állító valamennyi jelölő szervezet nevét fel kell tüntetni..

2.) A független polgármester vagy képviselőjelölt a választás kitűzését követően igényelheti az ajánlóívet a Helyi Választási Irodától (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám B. épület 3. számú iroda).

A Helyi Választási Iroda az ajánlóíveket – a jelölő szervezetek polgármester- és képviselőjelöltjeihez hasonlóan – legkorábban 2019. augusztus 24-én (szombat) adja át az igénylő részére.

Ajánlóív igénylésre „A4” jelű „Ajánlóív igénylés” elnevezésű nyomtatvány (20/2019.(VII.30.) IM rendelet 9. melléklet) szolgál.

Az ajánlóív igénylő nyomtatvánnyal és az igényelt ajánlóívvel kapcsolatos tudnivalók megegyeznek a III/1.) pontban rögzítettekkel.

IV.      Ajánlóívek átadása

A Helyi Választási Iroda vezetője legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő részére az ajánlóíveket.

Az ajánlóívek kiadásának első napján és a továbbiakban is, a választási irodában megjelenő igénylők részére érkezési sorrendben (ha egyszerre érkeznek, akkor az „A4” és „A6” jelű nyomtatvány leadásának sorrendjében) kell átadni az általuk igényelt íveket.

Az ajánlóívek átvételére jogosultak köre:

  • jelölő szervezet Nemzeti Választási Rendszerben (a továbbiakban: NVR) rögzített törvényes vagy meghatalmazott képviselője,
  • ezen személy által adott meghatalmazással rendelkező személy,
  • maga a jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó személy, és
  • a független jelöltként indulni szándékozó személy, vagy az általa meghatalmazott személy.

Az ajánlóív átvételére jogosult személynek az ajánlóívek kiadását megelőzően személyazonosságuk igazolására alkalmas fényképes igazolvánnyal kell igazolniuk személyazonosságukat.

Ajánlóívet a jelölt bejelentés időszakában, legkésőbb 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig lehet igényelni.

A korábban igényelt ajánlóívek mellé – újabb „A4” és „A6” jelű nyomtatvány leadásával – további ajánlóív is igényelhető, ennek tipikus esete lehet az, ha a leadott ajánlóívek ellenőrzése során a választási iroda megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma nem éri el a jelöltállításhoz szükséges mértéket.

V.      Ajánlásgyűjtés

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját – ha nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát – és aláírását.

A Ve. 123. §-a értelmében az ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

Nem gyűjthető ajánlás:

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

c) tömegközlekedési eszközön,

d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,

f) egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint

g) a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

VI.     Jelölt bejelentése

A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál.

A jelölt bejelentésére legkésőbb 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig van lehetőség.

Jelölt bejelentésre az „E2” jelű „Egyéni jelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatvány (20/2019.(VII.30.) IM rendelet 14. melléklet) szolgál a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a jelölt bejelentésére az „E3” jelű „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” elnevezésű nyomtatvány (20/2019.(VII.30.) IM rendelet 15. melléklet) szolgál.

Az „E2” és az „E3” jelű formanyomtatvány aláírására vonatkozó szabályok:

  • a jelöltként indulni kívánó választópolgárnak, és
  • amennyiben a jelölt jelölő szervezet jelöltjeként indul, akkor a jelölő szervezet képviseletére jogosult személynek is alá kell írnia.

A megfelelően kitöltött „E2” és „E3’ jelű formanyomtatvány a Helyi Választási Iroda Vezetőjénél (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám A. épület 1. emelet 1. ajtó vagy a B. épület 3. ajtó) adható le.

A Helyi Választási Iroda Vezetője átveszi az ajánlóíveket, az „E2” jelű és az „E3” jelű formanyomtatványt, és a jelölt fényképét tartalmazó, álló formátumú, 240x340 pixel felbontású, JPEG kiterjesztésű fájlt. A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán ezen kívül a HVI Vezetője átveszi a jelölt nemzetiségi nevét tartalmazó Word formátumú fájlt.

Ellenőrzést követően a HVI Vezetője felhívja a bejelentő figyelmét az esetleges formai hiányosságokra.

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a Helyi Választási Irodának 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig.

E kötelezettség elmulasztása esetén a Helyi Választási Bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki (Ve. 124. § (2) bekezdése). A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 1.000 Ft.

Ha a jelölt, jelölő szervezet 2019. szeptember 10-én (kedd) 16.00 óráig leadja azokat az ajánlóíveket, amelyeken nem gyűjtöttek ajánlást, mentesül a bírság megfizetésének kötelezettsége alól (Ve. 124. § (3) bekezdés).

A választási iroda az átvett ajánlóíveket a bejelentő jelenlétében rögzíti az informatikai rendszerben (NVR), erről a bejelentő részére átadás-átvételi elismervény kerül átadásra.

VII.        Ajánlások ellenőrzése

A Helyi Választási Iroda a választás informatikai rendszerében végzi el az ajánlások ellenőrzését.

Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak – a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való – összevetésével kell elvégezni.

Az ajánlások ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot (Ve. 127.§ (2) bekezdés).

Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a Helyi Választási Iroda vezetője tájékoztatja a Helyi Választási Bizottságot, és – kérelmére – a jelöltet (Ve. 127.§ (3) bekezdés).

A jelölt nyilvántartásba vételéről az illetékes helyi választási bizottság dönt (Ve. 132.§).

A Helyi Választási Bizottság döntéséről a választási iroda tájékoztatja a jelöltet, illetve a jelölő szervezetet.

A nyilvántartásba vételről hozott határozat jogerőre emelkedése után van lehetősége a jelöltnek illetve jelölő szervezetnek, hogy megbízott tagot (delegált) jelentsen be a Helyi Választási Bizottságba (1 fő), valamint a Szavazatszámláló Bizottságba (2 fő).

A választási bizottság megbízott tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

A Ve. 18. §-a alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja

a) a köztársasági elnök,

b) a háznagy,

c) képviselő,

d) alpolgármester,

e) jegyző,

f) másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,

g) a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló hivatásos és szerződéses katona, honvéd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot ellátó önkéntes tartalékos katona, valamint

h) jelölt.

VIII. Szavazólap adattartalma

A szavazólapon a jelöltek a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek (Ve. 160. § (1) bekezdés).

A helyi önkormányzati képviselőjelöltek, a polgármesterjelöltek, valamint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek sorrendjének sorsolására 2019. szeptember 9-én (hétfő), 16.00 óra után kerül sor.

Ha a sorsolást követően a Helyi Választási Bizottság valamely jelöltet nem vesz nyilvántartásba, vagy abból töröl, a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik (Ve. 160. § (3) bekezdés).

IX. Nyomtatványok elérhetősége

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán kötelezően használandó nyomtatványok („P3”, „P4”, „A4”, „A6”, „E2” és „E3” jelű) elérhetők a választás hivatalos honlapján (www.valasztas.hu), Derecske város honlapján (www.derecske.hu) és beszerezhetők a Helyi Választási Irodánál (Derecskei Polgármesteri Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87. B. épület 3. számú iroda).

Kérem, hogy választással kapcsolatos kérdéseikkel ezúttal is forduljanak bizalommal a Helyi Választási Irodához!

Elérhetőségein változatlanul az alábbiak:

Helyi Választási Iroda Vezetője: Varsányiné dr. Antal Erzsébet

Helyi Választási Iroda címe: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Telefonszáma: +36(54)410-078, fax száma: +36(54)548-089

E-mail címe: titkarsag@derecske.hu

Honlap címe: www.derecske.hu

 

Derecske, 2019. augusztus 12.

 

                                                           Üdvözlettel:

 

                                                                                     Varsányiné dr. Antal Erzsébet

                                                                                    Helyi Választási Iroda Vezetője

E-önkormányzat portál


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook