Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

(5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat:
b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi;
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése (§, bekezdés, pont) alapján tartozik annak a hatálya alá [ideértve a Kbt. 2. §-ának (4) bekezdése szerinti önkéntes alkalmazásának esetét is]:
Kbt. 22. § (1) bek. d) pontja
d) az ajánlatkérő a Kbt. mely része és fejezete szerinti eljárást alkalmazza:
III. rész VI. fejezet
e) a közbeszerzés (beszerzés) általános forgalmi adó nélkül számított becsült értéke forintban [szükség szerint utalás a Kbt. 245. §-ára és 259. §-ára]:
50.400.000.-
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:
Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény feladásának napja:
2011/12/23
h) az ajánlatkérő a 241. § b) pontja alapján tartozik-e a Kbt. hatálya alá:
nem
i) ha a kérelmet az ajánlatkérő nevében hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyújtja be, az a sorszám, amelyen a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében szerepel:
938
j) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését:
nem kéri
k) az ajánlatkérőt a Tanács által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában [Kbt. 18. § (2) bekezdés] megjelölő azonosító szám:
AK01776
l) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és a Kbt. 44. § (5) vagy (6) bekezdései, vagy 246. § (5) bekezdése szerint a díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése:
nem
 
Egyéb közlemény:

3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

 

 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja
1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

 

 

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

 

Építési beruházás

[ ]

Árubeszerzés

[ ]

Szolgáltatás

[x]

Építési koncesszió

[ ]

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

 

A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________

Azonosító kód_______________________________________

Szolgáltatási koncesszió

[ ]

 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név:
Derecske Város Önkormányzata
Postai cím:
Köztársaság út 87.
Város/Község
Derecske
Postai irányítószám:
4130
Ország:
Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
dr. Antal Erzsébet
Telefon:
54/410-002
E-mail:
derecskephaj@gmail.com
Fax:
54/410-078
Internetcím(ek) (adott esetben)
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
www.derecske.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

 

További információk a következő címen szerezhetők be:

 

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet

A dokumentáció a következő címen szerezhető be:

 

[ ] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[x] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

 

[x] Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

[ ] Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

 

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

[ ] Központi szintű

[ ] Közszolgáltató

[x] Regionális/helyi szintű

[ ] Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]

[ ] Közjogi szervezet

[ ] Egyéb

 

I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

[x] Általános közszolgáltatások

[ ] Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

[ ] Védelem

[ ] Szociális védelem

[ ] Közrend és biztonság

[ ] Szabadidő, kultúra és vallás

[ ] Környezetvédelem

[ ] Oktatás

[ ] Gazdasági és pénzügyek

[ ] Egyéb (nevezze meg):

[ ] Egészségügy

 

 

 

I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

[ ] Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]

[ ] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

[ ] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

[ ] Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

[ ] Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

[ ] Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

 

I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen [ ] nem [x]

 

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

„Derecske szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése” című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0080. azonosító számú projekthez kapcsolódó projektmenedzsment (PIU) feladatok ellátása

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye
( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a) [ ] Építési beruházás

b) [ ] Árubeszerzés

c) [x] Szolgáltatás

[ ] Kivitelezés

[ ] Tervezés és kivitelezés

[ ] Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

 

[ ] Építési koncesszió

[ ] Adásvétel

[ ] Lízing

[ ] Bérlet

[ ] Részletvétel

[ ] Ezek kombinációja/Egyéb

Szolgáltatási kategória 11

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

 

 

 

 

[ ] Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

NUTS-kód

A teljesítés helye

Derecske város közigazgatási területén

NUTS-kód HU321

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul

Közbeszerzés megvalósítása [x] Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása [ ]

Keretmegállapodás megkötése [ ]

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)

Keretmegállapodás több ajánlattevővel [ ]

A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel [ ]

A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:

A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):

A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):

II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya

Megbízási szerződés keretében „Derecske szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése” című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0080. azonosító számú projekthez kapcsolódó projektmenedzsment (PIU) feladatok ellátása

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

 Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben)
Fő tárgy79411000-8  
Kiegészítő tárgy(ak)79412000-5  

II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

egy részre [ ]

egy vagy több részre [ ]

valamennyi részre [ ]

II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen [ ] nem [x]

II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)

„Derecske szennyvíztisztításának és csatornahálózatának fejlesztése” című, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0080. azonosító számú projekthez kapcsolódó projektmenedzsment (PIU) feladatok ellátása az alábbiakban és a dokumentációban meghatározottak szerint.
A projekt előrehaladása során PM szervezet vezetője legalább kéthetente koordinációt hív össze a szükséges szereplők bevonásával (projektgazda, PM, mérnök, kivitelező). - Tevékenységét heti rendszerességgel ismerteti a projektgazda képviselőjének, a Polgármesternek. Ügydöntő kérdésekben a képviselő testületi ülésen születik döntés, szükség szerint rendkívüli ülés összehívásával, maximum 5 munkanapon belül.
Pénzügyi pénzügyi terület felelőse:
• fő feladata Projekt finanszírozás szervezése, források összehangolása, az elszámolhatóság felügyelete, szerződések, számlák kezelése KEOP/EMIR nyilvántartási rendszerek alkalmazása, megszervezése
• felügyeli a beruházás forrásösszetételét
• elkészíti a Támogatási szerződéshez kapcsolódó pénzügyi ütemterv módosításait
• elvégzi a KSZ számára benyújtandó elszámolások, kifizetési kérelmek összeállítását, benyújtását, esetleges hiánypótlás határidőben történő (TSZ szerint) teljesítése.
• részt vesz a Támogatási szerződésben megfogalmazott pénzügyi adatszolgáltatásban a KSZ és az IH felé
• közreműködik a beruházás megvalósításával kapcsolatos pénzügyi folyamatok hatályos jogszabályok szerinti pénzügyi ellenőrzésének lebonyolításában
A részletes feladatleírást a dokumentáció tartalmazza.
Műszaki szakértő:
• fő feladata a technológia javaslatok véleményezése, átadás-átvételi eljárásokban az Ajánlatkérő képviselete, műszaki tanácsadás
• a projekttel kapcsolatos műszaki feladatokat biztosítja a szakágazati előírásoknak való megfelelést, ellenőrzi a műszaki feltételeket
• ellenőrzi a pályázatban, tervekben foglalt műszaki előírásoknak való megfelelést, műszaki feltételeket
• a FIDIC mérnökkel és a műszaki kapcsolattartóval együttműködve irányítja a Projekt megvalósításának, kivitelezésének teljes rendjét, felügyeli a kivitelezési szerződések megállapodás szerinti teljesítését
Általános projektmenedzser
• az ajánlatkérő nevében és javára jár el, annak tanácsadójaként, felelőssége a számlák kifizetésének engedélyezésén és a jogviták eldöntésén kívül teljes körű
• felel a szerződéses feltételek szerinti előrehaladás és végrehajtás hatékony szakmai támogatásáért, monitoringjáért és ellenőrzésért
• beszámoltatja a Projektben közreműködő érdekelteket
• a Projekt munkafolyamatait ellenőrzi, koordinálja, a Projekt előrehaladását ellenőrzi
• javaslatot tesz a munkafolyamatok és ütemtervek kialakítására
• szakértői támogatást nyújt a Támogatási szerződés esetleges módosításához
• a pénzügyi és a műszaki menedzserrel szoros együttműködésben, és a PIB (Projekt Iránytó Bizottság) vezető jóváhagyásával összeállítja a Támogató felé történő előrehaladási és zárójelentéseket, kifizetési kérelmeket.
A projekt várható befejezése: 2014. február 04.
A projekt nettó összköltsége: 3.731.240.357 Ft.
A részletes mennyiségeket és tartalmat a dokumentáció tartalmazza.

II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a vételi jog leírása:

Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között

Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét:
hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

 

 

 

 

II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

befejezés 2014/02/04 (év/hó/nap)

 

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk

III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek

III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)

1. Késedelmi kötbér napi mértéke az ajánlattevő ajánlata szerint, de minimum 50.000 Ft/nap. A kötbér teljes mértéke 40 késedelmes nap.
2. Meghatározott időpontban teljesítendő Szolgáltatás elmaradása esetén a Megbízottat meghiúsulási kötbér fizetésének kötelezettsége terheli, melynek mértéke a nettó Megbízási díj 20 %-a.
3. Teljesítési biztosíték a szerződéskötés feltétele, mely a Kbt. 53/A. § (6) bekezdés a) pontja szerint bocsátható rendelkezésre, értéke a nettó ajánlati ár 5%-a.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.
Az ajánlatkérő előleget nem fizet.
A megbízott a számlát az alábbi részletekben nyújthatja be:
Nyertes ajánlattevő részszámlát (6db) a teljes projekt előrehaladási ütemének megfelelően jogosult benyújtani az általa igazoltan teljesített feladatoknak tekintetében.
Nyertes ajánlattevő részszámlát a teljes projekt előrehaladási ütemének megfelelően félévente, a dokumentációban meghatározott ütemezés szerint jogosult benyújtani az általa igazoltan teljesített feladatoknak tekintetében.
Ajánlatkérő a teljesítésigazolás és a pénzügyi teljesítés során a Kbt. 305. §-ban és az Art. 36/A. §-ban foglaltak szerinti jár el szállítói finanszírozás szerint.
A finanszírozás a következő jogszabályok alapján történik:
- 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
- 4/2011. (I.28.) Korm. Rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről

III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)

Gazdasági társaság létrehozása nem követelmény, de együttes ajánlattétel esetén a vezető céget meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.

III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen [x] nem [ ]
Ha igen, a különleges feltételek meghatározása

Az ajánlatkérő a zöld közbeszerzés érvényesítése érdekében előírja, hogy:
(a) A nyertes ajánlattevő köteles a jelentéseit, dokumentációit kétoldalas nyomtatásban vagy újrahasznosítható papíron elkészítenie.
(b) A Megbízóval történő kommunikációban, és az egyes feladatok elvégzése során az elektronikus utat kell előnyben részesítenie a nyertes ajánlattevőnek. A szerződés teljesítése során a dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra.
(c)Esélyegyenlőség terén a projektmenedzsment szervezet tagjainak is a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és kommunikációjában esélytudatosságot kell kifejeznie, nem közvetíthet szegregációt, nem növelheti a meglévő csoportokra vonatkozó előítéleteket.
(d) Ajánlattevő a teljesítés teljes időtartama alatt érvényes foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervvel kell rendelkezzen, függetlenül attól, hogy erre az Mt. szerint kötelezett vagy sem. Erre vonatkozó nyilatkozatát ajánlatához csatolnia kell és Ajánlatkérő kérésre a teljesítés során köteles bemutatni.

III.2) Részvételi feltételek

III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
a) az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), 10%-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt bármely alvállalkozójával vagy az eljárásba bevont bármely erőforrást nyújtó szervezettel szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, 61.§ (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban, valamint a Kbt. 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll; vagy
b) az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) bármely alvállalkozójával szemben a Kbt. 60.§ (1) bekezdésének a)-i) pontjaiban, vagy a Kbt. 61.§ (1) bekezdés d) pontjában, illetve a Kbt. 61. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezete esetében a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a) pontjában megfogalmazottak fennállnak, illetve aki jelen eljárás során a Kbt. 62. § (1) bekezdésének b) pontjában megfogalmazottakat elköveti.
Az igazolás módja:
1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a teljesítésben a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és a teljesítésbe bevonni kívánt erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 63. § (2)- (9) bekezdései szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bek. a)-d) pontjainak, illetve a Kbt. 61. § (2) bekezdésének hatálya alá.

2. A közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

P1/ Ajánlattevő (közös ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, az általa vezetett valamennyi számlaszám vonatkozásában az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozata az alábbi tartalommal:
—Mióta vezeti a bankszámlát,
— az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónap és az ajánlati felhívás feladás közötti időszakban volt-e 15 napot meghaladó sorban állás. (Kbt. 66. § (1) a) pont).

P2/ Ajánlattevő (közös ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, vagy jogelődjüknek az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó - a számviteli törvénynek megfelelő beszámolójának egyszerű másolata. Ha az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó letelepedés szerinti országának joga nem írja elő beszámoló közzétételét, abban az esetben cégszerű nyilatkozatot kell becsatolnia az előírt alkalmassági kritériumokkal kapcsolatban. Ajánlatkérő azt is elfogadja, ha a megadásra kerül a pénzügyi beszámolók internetes elérhetősége valamely magyarországi elektronikus, hatósági vagy közhiteles
nyilvántartásból. (Kbt. 66. § (1) b) pont).

P3/ Ajánlattevő (közös ajánlattevők), illetve a teljesítésbe 10 % mérték fölött igénybe venni kívánt alvállalkozó cégszerű nyilatkozata a vizsgált időszak teljes nettó árbevételéről, valamint a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételéről. (Kbt. 66. § (1) c) pont).

Az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági alkalmasságának igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat, úgy is, hogy az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelését az erőforrás szervezettel csak kiegészíteni kívánja.
Ebben az esetben az erőforrást nyújtó szervet a Kbt. 65. § (4) bekezdésének megfelelően az ajánlattevővel kapcsolatban előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni azt, hogy ő alkalmas a szerződés teljesítésére, továbbá köteles nyilatkozni arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az erőforrást biztosító szervezet tekintetében a Kbt. 4. § 3/D. pontja az irányadó, míg az erőforrás fogalmát a Kbt. 4. § 3/E pontja szerint kell értelmezni.
Az alkalmassági követelmények igazolása során a Kbt. 69. § (4) – (9) bekezdése irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha az alább meghatározott feltételek közül bármelyik fennáll:


P/1. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha pénzintézeti nyilatkozatai alapján megállapítható, hogy bármely bankszámláján az ajánlati felhívás feladását megelőző 12 hónap és az ajánlati felhívás feladás közötti időszakban 15 napot meghaladó sorban állás fordult elő;
(Önálló megfelelés)

P2.1/ Ajánlattevő (közös ajánlattevők), illetve a teljesítésbe 10 % mérték fölött igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha üzemi/üzleti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt.

P2.2/ Ajánlattevő (közös ajánlattevők), illetve a teljesítésbe 10 % mérték fölött igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, ha a saját tőkéje az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti év bármelyikében kisebb, mint a jegyzett tőkéje.
(Önálló megfelelés)

P.3/ Ajánlattevő (közös ajánlattevők), illetve a teljesítésbe 10 % mérték fölött igénybe venni kívánt alvállalkozó alkalmatlan, amennyiben ajánlati felhívás feladását megelőző 2 lezárt üzleti évben éves nettó árbevételének átlagában igazoltan nem érte el a 50 000 000 HUF-ot, és a Közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (PIU) származó utolsó éves nettó árbevételének évente nem éri el az 40 000 000 HUF-ot.
(Együttes megfelelés)

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

 

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek és alvállalkozójának a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia. A közös ajánlattevőknek, valamint az ajánlattevőnek és az alvállalkozójának valamennyi igazolást együttesen kell megadnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.
M/1. A hirdetmény feladását megelőző 36 hónapos időszakban végzett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése (az ismertetésnek ki kell térnie az a) pontban meghatározott teljesített (befejezett) szolgáltatások tekintetében az alábbiakra: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél megnevezése, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, a szolgáltatás rövid ismertetése) a Kbt. 68. § (1) bek. szerinti igazolással együtt. (Kbt. 67. § (3) bek. a) pont).

M/2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezése, végzettségének és képzettségének ismertetése, és különösen azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetése, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek.
A szakemberek bemutatása során a képzettséget alátámasztó önéletrajz, a szakemberek végzettségét igazoló dokumentumok, valamint az adott szakemberek által a nyelvismeret és rendelkezésre állás tekintetében aláírt nyilatkozatok csatolandók. (Kbt. 67. § (3) bek. d) pont).

M/3. A vizsgált időszakra vonatkozó statisztikai létszámról szóló kimutatás (67. § (3) bekezdés c) pont)

M/4. Bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó ISO 9001, vagy azzal egyenértékű minőségirányítási rendszer vagy a minőségbiztosítás érdekében tett egyéb egyenértékű intézkedéseinek bizonyítéka, a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint) (A Kbt. 67.§ (3) bekezdésének f) pont)

M/5. Bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó ISO 14001:2005 szabvány szerinti, vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszer vagy a környezetvédelem érdekében tett egyéb egyenértékű intézkedéseinek bizonyítéka, a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerint) (A Kbt. 67.§ (3) bekezdésének i) pont)

M/6. A Kbt. 67. § (3) bekezdés e) pontja szerint csatolja a rendelkezésre álló informatikai rendszer leírását, a megkövetelt funkciók bemutatását, valamint a végfelhasználói szerződést.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek nem felel meg:

M/1. az ajánlattevő és alvállalkozója együttesen nem rendelkezik a hirdetmény feladását megelőző 36 hónapos időszakban:

A) legalább 1000 millió forint összértékű, pénzügyileg teljesített beruházási projektekkel kapcsolatos projektmenedzseri szolgáltatás nyújtására vonatkozó olyan referenciákkal, melyek tárgya EU támogatással megvalósuló egyenként legalább nettó 100 millió forint értékű infrastrukturális fejlesztés volt;
B) legalább 1 db, szennyvízberuházáshoz kapcsolódó a közbeszerzés tárgya (projektmenedzsment és/vagy pénzügyi szakértői tevékenység) szerinti referencia, amely vagy legalább 1 milliárd Ft kivitelezési értéket elérő beruházásra vonatkozott, vagy legalább nettó 5.000.000 Ft ellenértéket eléri.
C) legalább 3 db olyan referenciával, amelynek tárgya EU támogatással megvalósult szennyvízprojekttel kapcsolatos lezárt beszerzés tárgya szerinti szolgáltatás nyújtása volt.

M/2. ha nem rendelkezik az alábbi végzettségű és képzettségű szakemberekkel
Projektmenedzser szervezet vezetője (1fő)

Végzettség: Okleveles felsőfokú műszaki vagy közgazdasági végzettség.
Nyelvismeret: A magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete
Képzettség: A végzettség megszerzését követően az EU által (társ)finanszírozott szennyvízprojektek előkészítésében és/vagy megvalósításában legalább 5 éves projektmenedzseri szakmai tapasztalat
Projektmenedzser (1 fő)
Végzettség: műszaki vagy gazdasági főiskolai végzettség
Nyelvismeret: A magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete
Képzettség: Legalább 3 éves szakmai tapasztalat szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási és/vagy vízépítési projektek megvalósításában (legalább 2 db projektben kell igazolni az előírt közreműködést; és legalább 5 éves tapasztalat EU (társ) finanszírozású projektek kapcsán

Pénzügyi terület felelőse (1 fő)

Végzettség: Okleveles felsőfokú pénzügyi vagy közgazdasági egyetemi végzettség.
Nyelvismeret: A magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete
Képzettség: Legalább 5 éves EU (társ)finanszírozású projektek pénzügyi elszámolásában szerzett tapasztalat.

Műszaki terület felelőse (2 fő)

a.) Végzettség: felsőfokú műszaki végzettség
Nyelvismeret: A magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete
Képzettség: Legalább 2 éves víziközmű beruházás területén szerzett tapasztalattal rendelkezik, valamint a kamarai névjegyzékben [192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. melléklet] szerepel legalább „BB” beruházás lebonyolítói jogosultsággal;

b.)Végzettség: felsőfokú műszaki végzettség
Nyelvismeret: A magyar nyelv anyanyelvi szintű ismerete
Képzettség: Legalább 2 éves víziközmű beruházás területén szerzett tapasztalattal rendelkezik, valamint a kamarai névjegyzékben [104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet 3. melléklet I. 2.3. pont] szerepel legalább vízügyi „SZÉM”, vagy „VZ-Sz” kamarai kódjelű, vízimérnöki szakértői jogosultsággal
Ugyanazon szakember nem mutatható be az a)-b) pontokban előírt szakemberek vonatkozásában.

M/3. amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző lezárt üzleti évben legalább 6 fő szellemi foglalkozású átlagos statisztikai állományi létszámmal.

M/4. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik (a közbeszerzés tárgya szerinti) ISO 9001 jelű szabvány szerinti vagy az ezzel egyenértékű, érvényes minőségbiztosítási rendszertanúsítvánnyal, vagy minőségbiztosítás érdekében tett intézkedésének írásbeli igazolásával.

M/5. Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó együttesen nem rendelkezik (a közbeszerzés tárgya szerinti) ISO 14001 jelű szabvány szerinti vagy az ezzel egyenértékű, érvényes környezetirányítási rendszertanúsítvánnyal, vagy a környezetirányítás érdekében tett intézkedésének írásbeli igazolásával

M/6. Az ajánlattevő alkalmatlan amennyiben nem rendelkezik az alábbi eszközökkel:
olyan jogtiszta, és felhasználói jogosultsággal bíró szoftverrel v. informatikai rendszerrel, melyet a projekt lebonyolításához használ, és amely képes a projekt dokumentumait kezelni és tárolni, azok láthatóságát szabályozni, feladatkezelőt (workflow-t) és automatizált értesítőt tartalmaz.
Ehhez kapcsolódóan rendelkeznie kell olyan informatikai megoldással, amely a panaszok,
bejelentések az alábbi csatornákon keresztül fogadja :
• személyesen: minimum 1 fős személyzet teljes munkaidőben történő rendelkezésre állása
(A technikai berendezések biztosítása az ajánlattevő feladata)
•telefonon
•SMS-ben
•Weben
•e-mailben
(részletes feltételek a felhívás VI.3. pontjában)

III.2.4) Fenntartott szerződések

A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott igen [ ] nem [x]

 

A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen [x] nem [ ]

 

III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek

 

III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen [ ] nem [x]

Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

 

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

IV.1) Az eljárás típusa

IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

[x]

 

Tárgyalásos

[ ]

 

IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti

Tárgyalás nélküli

[ ]

 

Tárgyalásos

[ ]

 

IV. 2) Bírálati szempontok

IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [ ]

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint [x]

[x] Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)

 RészszempontSúlyszám
1.Ajánlati Ár (nettó HUF)25
2.Késedelmi kötbér mértéke (Ft/naptári napokban)10
3.Vállalt rendelkezésre állási időintervallum (óra)15

IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen [ ] nem [x]

Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)

 

IV.3) Adminisztratív információk

IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)

IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén

Előzetes összesített tájékoztató [ ] Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény [ ]

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) [ ]

Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

 

 

IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)

A dokumentáció beszerzésének határideje

Dátum: 2012/01/17 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00

Kell-e fizetni a dokumentációért? igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 125000 Pénznem: HUF

A fizetés feltételei és módja:

A dokumentáció ára az Áfát tartalmazza. A vételárat a lebonyolító Matrix-Audit Kft. Volksbank-nál vezetett 14100361-92928249-02000005 számú számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. A dokumentációt az ár átutalását igazoló banki bizonylat bemutatásával lehet személyesen átvenni, vagy megigényelni, előzetes időpont egyeztetést követően. A bizonylatnak tartalmaznia kell az átutalás jogcímét (Derecske KEOP PIU) és a dokumentáció vételárát. Ha az ajánlattevő vagy 10 % feletti alvállalkozó a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. § (8) bekezdése irányadó.

IV.3.4) Az ajánlattételi határidő

Dátum: 2012/01/17 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók

HU

Egyéb:

IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)

-ig (év /hó/nap )

VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)

IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum: 2012/01/17 (év/hó/nap) Időpont: 10:00

Helyszín : Derecske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, „B” épület Tanácskozó terem, 4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek

A Kbt. 80.§. (2) bekezdésében meghatározott szervek és személyek lehetnek jelen az ajánlatok bontásánál külön meghívás nélkül.

 

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen [ ] nem [x]

Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?

igen [x] nem [ ]

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0080

V.3) További információk (adott esetben)

V.3.1) Az eredményhirdetés, illetőleg az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés

megküldésének tervezett időpontja:

Ajánlatkérő a Kbt. 250. § (3) bekezdés g) pontja alapján eredményhirdetést nem tart.
Az összegezés megküldésének időpontja várhatóan 2012.01.31., figyelemmel arra, hogy az eljárás eredményéről szóló összegezést legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 30 napon belül meg kell küldeni ajánlattevőknek.

V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:

2012.02.10.

V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)

V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)

igen [x] nem [ ]

V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)

A befizetés igazolását követően a dokumentáció személyesen átvehető a Ajánlatkérő nevében eljáró Matrix Audit Kft (4032 Debrecen, Poroszlay u. 27.) irodájában munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00 és 10:00 óra között., vagy kérelem (a kérelemben kérjük feltüntetni ajánlattevő nevét, címét, elérhetőségét) alapján postán küldjük meg az ajánlattevő vagy 10% feletti alvállalkozó részére. Ha az ajánlattevő vagy 10% feletti alvállalkozó a dokumentáció megküldését kéri, az eljárásra a Kbt. 54. § (8) bekezdése irányadó. A dokumentáció másra át nem ruházható.

V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

1-100

V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

Ajánlati ár: a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. módosított (2010. évi 152. szám) ajánlása alapján a III.A1. ba) pontja szerint kerül elbírálásra.
Késedelmi kötbér: A Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása (KÉ 2010. évi; 152. szám) szerinti III.A1. a) pontja szerint kerül elbírálásra.
Vállalt rendelkezésre állási időintervallum: a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004. módosított (2010. évi 152. szám) ajánlása alapján a III.A1. ba) pontja szerint kerül elbírálásra.

V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?

igen [x] nem [ ]

V.7) Egyéb információk:

1. Támogatás felhasználása: Az ajánlatkérő támogatására irányuló igényt nyújtott be. Az ajánlatkérő a Kbt. 48.§ (3) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadása olyan oknak, illetve körülménynek minősül, amely megalapozza a Kbt. 48. § (4) bekezdésében hivatkozott szakaszok alkalmazásának lehetőségét.
2. Minősített ajánlattevők: A minősített ajánlattevőknek a Kbt. 13. § (4) bekezdése alapján a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmasságukat külön kell igazolni az ajánlati felhívás szerint.
3. Ajánlattételi képesség: Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem korábbi keltezésű cégkivonatot az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervezet vonatkozásában, illetve az aláírási címpéldányokat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, a 10% feletti alvállalkozó, valamint az erőforrást nyújtó szervezet képviseletére jogosult személy írta alá.
4. Új szolgáltatás megrendelése: Ajánlatkérő a Kbt. 125.§ (3) bekezdés b) pontjára tekintettel hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
5. Az ajánlatkérő az ajánlattevők számára előírja, hogy tájékozódjanak a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat, a közbeszerzési dokumentációban található.
6. Nyilatkozatok, igazolások: Az ajánlattevőnek, az alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek a Kbt. 60. § (1) bekezdés a)-d), f), h), i), a 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjai tekintetében tett nyilatkozataikat eredetiben vagy hiteles másolatban kell megtenniük. Az egyéb nyilatkozatokat, illetve az igazolásokat eredetiben vagy egyszerű másolatban kell benyújtani.
7. Ajánlati biztosíték előírása esetén: Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. A biztosíték összege az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének megsértése esetére az ajánlatkérőnél előreláthatólag felmerülő veszteség mértékére tekintettel: 1.000.000,- Ft. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő OTP Banknál vezetett 11738118-15372985-00000000 számú számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolása az átutalást/befizetést igazoló banki bizonylat hiteles másolati példányának, illetve bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel való biztosítéknyújtás esetén a bankgarancia, illetve a kötelezvény eredeti példányának az ajánlathoz való csatolásával teljesítendő.
8. Az ajánlatban meg kell jelölni: (nemleges nyilatkozat is csatolandó) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
a. az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek
b. azt a részét (részeit) és százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni,
c. az ajánlattevő részére erőforrást nyújtó szervezetet, és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági minimum követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik, továbbá
d. a 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett – a közbeszerzés értékének tíz százalékát nem meghaladó mértékben igénybe venni kívánt – alvállalkozó nevét, címét. (Kbt. 71. § (1) bekezdés).
9. Ajánlathoz csatolni kell:
Az ajánlattevőknek a szakmai ajánlatában be kell mutatnia rendelkezésre állásának módját és részleteit, kockázatkezelési stratégiáját, valamint a projektdokumentálás biztonságának, átláthatóságának módszertanát valamint a projekt tervezett változáskezelési módszertanát.
10. A Kbt. 20. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlat részeként benyújtott nyilatkozatokat eredetiben vagy hitelesített másolatban kell benyújtani. Az igazolásokat egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.
11. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt. 83. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét
12. Formai kötöttség: Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő Kbt. 70. § (2) bekezdés szerinti kifejezett nyilatkozatát
Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan 3 példányban (1 eredeti és 2 másolati példányban), valamint elektronikusan 1 példányban az eredeti ajánlattal mindenben megegyezően pdf fajl formában Cd-n az ajánlati felhívás A jelen felhívás IV.3.7. pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. Az ajánlatokat a Kbt. 70/A. § meghatározottak szerint kell összeállítani.
13. A Kbt. 253.§-a esetében ajánlatkérő a 2010. évet vizsgálja.
14. A műszaki-szakmai alkalmasság M/6. pontjának kiegészítése:
Az informatikai rendszernek az alábbi feladatok ellátására kell alkalmasnak lennie:
Projekt végigkövetése során felmerülő tevékenységek ellátásának követésére, szerződéskötéstől a kész anyag átadásáig. Részletezve:
- részfeladatok megtervezése (ütemterv és felelősök meghatározásával)
- résztvevők irányításra
- jelentések elkészítésére és feladatok elszámolásra úgymint a tanulmány készítés előrehaladásának automatizált jelentésére és az ismétlődő munkafolyamatok munkafolyamat-tervezését szabályozó (workflow) megoldással való támogatására
- a kapcsolódó dokumentumok közvetlen tárolására és visszakeresésére valamint hierarchikus megosztására
- vezetői információk megjelenítésére is alkalmas
integrált szoftverrendszer, mely technológiáját tekintve lehetővé teszi a távoli (interneten keresztül történő) hatékony és koordinált, egy csapatként történő munkavégzést és a szakértők és alvállalkozók közvetlen bevonását az informatikai szoftver használatába.
Jogosultság szabályozás: vállalkozói - alvállalkozói szerepkör megadható legyen, mely meghatározza a jogosultságokat mind a funkciók mind az adatok tekintetében külön-külön megadhatóan.
Jogosultsági beállítások: az összes felhasználó számára elvárás az automatizált hozzáférés/jogosultság védelem a dokumentumok, és a funkcionalitás tekintetében. A rendszer biztosítsa, hogy abban kezelhető legyen a tanulmány elkészítésében részt vevő összes fél (pl.: pályázó, projekt szponzor, tervezők, közbeszerzők minőségbiztosítók, stb.) összes dokumentuma úgy kerüljön tárolásra, hogy a dokumentumok a feltöltést követően ne igényeljenek külön jogosultság-beállítást, de a feltöltést követően minden dokumentumhoz csak és kizárólag az arra jogosult fél és csak és kizárólag a számára engedélyezett módon férjen hozzá.
A dokumentum-és feladatkezelésnek naplózottnak kell lennie, mely szerint minden változtatást és a dokumentumok esetén hozzáférés-napózás, az informatikai rendszer folyamatosan naplózza az összes mérföldkő (ütemterv), valamint a dokumentumokhoz való hozzáférést (akár a megtekintést is). Ezen változások naplói azonos módon, egységesen legyenek elérhetőek és ellenőrizhetőek. A napló alapján egyértelműen, közvetlenül, azonnal kideríthető legyen, hogy mely adatot ki mikor rögzített illetve ki mikor módosította. Ennek alapján elektronikusan tárolja a dokumentumokat úgy, hogy a tárolt dokumentumok verziói (változatai) folyamatosan tárolásra kerüljenek folyamatos sorszámozással, visszakereshető formában. Mindig az aktuális (legújabb) változat legyen az alapértelmezetten használható. A visszakereshetőség dokumentum-típusonként legyen lehetséges.
A tárolt dokumentumok egyértelműen legyenek akár a tanulmány egészéhez, annak csak egy részéhez, mint folyamathoz vagy akár lépéshez (mérföldkőhöz / feladathoz) kapcsolhatóak és mind a kapcsolódó folyamaton vagy lépésen, mind pedig egyetlen, közös dokumentumtárban legyenek ugyanúgy elérhetőek.
Az összes, a projekthez kapcsolódó esemény naplózása elektronikus formában, egyetlen helyen történjen.
Mutatók:
- Kockázatok, problémák rögzítése: felmerülés ideje, személy, lehetőség további, kapcsolódó teendők megadására.
Ütemterv: tetszőleges számú szintre lebontható legyen a megvalósítás ütemterve és követhető legyen benne az adott feladathoz rendelt terv és tény kezdési és befejezési határidő, az adott lépés felelőse, az esetlegesen kapcsolódó dokumentumok, mutatók (indikátorok) és további (emberi vagy nem emberi) erőforrások.
Követhető legyen mind mérföldkő / feladat mind projekt szinten az egyes feladatok / projektek státusza: ütemterv szerint elvégzett, sikertelen, vagy késés keletkezett.
Folyamatszabályozás: adott feladatsort (pl. megvalósítás egy részét) adott, előre meghatározott módon lehessen elvégezni és az ettől a folyamattól (feladat-sorrendtől) való eltérés csak külön engedéllyel legyen lehetséges. Azaz a szoftver biztosítsa az ismétlődő munkafolyamatok előírását és egységes irányítását és felügyeletét.
Mérhető, kimutatható legyen az egyes résztvevők teljesítménye: a határidőre való teljesítés, a határidők betartásának képessége
A szoftvernek biztosítania kell, hogy a projekt ütemtervében foglalt feladatok állapota követhető legyen és ez alapján a projekt helyzetjelentések az adott projektre vonatkozó elszámolási és jelentési szabályoknak megfelelően, minimális manuális beavatkozás mellett.
A projekt emberi erőforrásainak tervezése és tény ráfordítás (idő és pénz) elszámolása, több partner (megrendelő és szállító és azok alvállalkozói) egyidejű, egy rendszerben és adatbázisban történő kezelése és számukra interneten keresztül hozzáférés biztosítása az összes lényegi funkcióhoz.
A szoftvernek biztosítania kell, hogy a szoftver automatikus eltérés-jelzéseket (pl. tervtől való határidő vagy költségvetésbeli eltérés) küldjön az arra kijelölt személyeknek.
Annak érdekében, hogy a tanulmányon dolgozókat ne vonjuk el a munkájuktól, a szoftver kezelésének megtanulása résztvevőnként ne haladja meg az egy napot, legyen az informatikai rendszernek egységes kezelői / felhasználói felülete, mely tartalmazza az összes, követelményként megjelölt funkciót. A tesztelésre szükséges időt lehetőség szerint szintén minimalizáljuk.
A szoftver felhasználóinak részére biztosítson egyidejű használatot a korábban beállított hierarchia szintnek megfelelően.
A rendszernek alkalmasnak kell lenni arra, hogy összehangolja a szervezeti hierarchiát az egyes munkafolyamatokat leíró lépésekkel, szinkronba hozza az egyes munkafolyamat lépéseket a felelősségi körökkel (ábrával és mutatókkal illusztrálva). Képes legyen a teljes projekt folyamatleírását, az egyes résztvevők feladatát és ellenőrzési pontokat, az összes munkafolyamat lépést tartalmazó folyamatábrát és dokumentumot automatikusan generálni, és képes legyen automatikusan az interneten történő megjelenítésre a projekt összes résztvevője számára.
Elvárás, hogy a résztvevő szakemberek mindegyike külön-külön hozzáféréssel rendelkezhessen a szoftverhez valamint a jogtiszta szoftvert térítésmentesen telepítse ezen felhasználók számára.
A fenti informatikai rendszer tartalmazza, mint beépített vagy kiegészítő modul az alábbiakat:
A lakossági panaszok, észrevételek fogadását, azok feldolgozását és rendszeres, valamint
egyedi adatszolgáltatást a megrendelő és a projekt egyéb szereplői részére
A panaszok, bejelentések fogadását az alábbi csatornákon kell biztosítani:
személyes (személyzet, berendezés és technikai berendezések biztosítása az ajánlattevő
feladata). telefon, SMS, Web, e-mail.
A panaszkezelési folyamat során a befogadásnál az érdemi intézkedések megkezdésekor és
a panaszhoz, észrevételhez kapcsolódó folyamat lezárásakor visszajelzést kell biztosítani a
bejelentő részére. A bejelentőnek történő visszajelzési csatornának meg kell egyeznie a
bejelentésnél a bejelentő által használt csatornával. Amennyiben a panasz észrevétel
elektronikus csatornán kerül bejelentésre, úgy a bejelentés rögzítéséről, illetve a bejelentéshez
kapcsolódó folyamatok lezárultáról a rendszernek automatikusan kell a bejelentőt értesítenie.
A bejelentett panaszokat, észrevételeket, az eszekhez kapcsolódó statisztikákat
elektronikusan kell tárolni, azokhoz folyamatosan elektronikus hozzáférést kell biztosítani a
megrendelő és a projekt egyéb szereplői részére. A rendszernek biztosítania kell, hogy a teljes
panasztörténet elektronikusan végigkövethető, visszakereshető legyen.

 

 

V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/12/23 (év/hó/nap)

A. melléklet

További címek és kapcsolattartási pontok

I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be

Hivatalos név:
Matrix Audit Kft.
Postai cím:
Poroszlay u. 27.
Város/Község
Debrecen
Postai irányítószám:
4032
Ország:
HU
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Antal József
Telefon:
+36-52-502-559
E-mail:
jozsef.antal@matrixaudit.hu
Fax:
+36-52-502-557
Internetcím (URL):

 

 

II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető

Hivatalos név:
Matrix Audit Kft.
Postai cím:
Poroszlay u. 27.
Város/Község
Debrecen
Postai irányítószám:
4032
Ország:
HU
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Antal József
Telefon:
+36-52-502-559
E-mail:
jozsef.antal@matrixaudit.hu
Fax:
+36-52-502-557
Internetcím (URL):

 

 

III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani

Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

 

B. MELLÉKLET

A részekre vonatkozó információk

 

A rész száma 1 meghatározás

1) A rész meghatározása

2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

3) Mennyiség vagy érték

4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése

Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY Kezdés (év/hó/nap)

ÉS/VAGY

Befejezés (év/hó/nap)

5) További információ a részekről

----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------