Responsive image


Pályázati felhívás

Feltöltve: 2020-12-18 07:59:29

Derecske Város Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 

1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 

Intézményvezető

(magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021.03.01-től 2026.02.28-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4130 Derecske, Köztársaság út 86.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

Egy személyben felel az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas színvonalon történő ellátásáért, az intézmény felelős vezetéséért, szakszerű és törvényes működtetéséért, a gazdálkodás szabályszerűségért, a munkáltatói jogok gyakorlásáért, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtásáért.

 

Illetmény és egyéb juttatások:

Az illetmény megállapítására és egyéb juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazott jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

§ Büntetlen előélet

§ Cselekvőképesség

§ Magyar állampolgárság

§ A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I.1. pontja szerinti intézményvezetői munkakörhöz kötött felsőfokú képesítés

§   A 257/2000. (XII.26) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében foglaltak szerinti -legalább öt éves felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett- szakmai gyakorlat.

§   Részvétel a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak szerint -a (2) bekezdésben foglalt kivétellel- a kötelező szociális ágazati vezetőképzésen.

§ A munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

 

Elvárt kompetenciák:

§  Kiváló szintű pontos, precíz munkavégzés

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§  Részletes szakmai önéletrajz

§ Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata arról, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, továbbá a személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet  2. számú mellékletben részletezett szakképesítési előírásoknak megfelel.

§ Legalább öt éves felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat igazolása

§ A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdésében foglalt kötelező szociális ágazati vezetőképzésen részt vesz. Amennyiben a rendelet 1. § (2) bekezdésében foglalt menetesség áll fenn, úgy a kötelező továbbképzési kötelezettsége alóli mentességet igazoló dokumentum másolata.

§  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű és hogy nem áll foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt

§  Az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai-vezetői program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

§  Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

§  Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázóval szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn

§ Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

§ A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

§  Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállalja.

§  Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

§ Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 41-44. § szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn

§ Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy -veszélyhelyzet fennállása alatt- pályázat formai és tartalmi megfelelése esetén a szakértői bizottság meghallgatásához kapcsolódóan igényli-e a meghallgatás lebonyolításához kapcsolódóan eszközök rendelkezésre bocsátását.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. március 01. napjától tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 22. 12:00 

 

A pályázat benyújtásának módja:

§ Postai úton zárt borítékban, egy példányban a pályázatnak Derecske Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4130 Derecske, Köztársaság út 87.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DER/13044-2/2020, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázatok postai úton történő beérkezése kapcsán tájékoztatom, hogy csak azon pályázatok értékelhetők, melyek a pályázat benyújtásának határidejéig (2021. január 22. 12:00 óráig) Derecske Város Önkormányzatához beérkeztek. A postai késedelmes teljesítésből adódó kockázatot a pályázó viseli.

 

Vagy

 

§ Személyesen, zárt borítékban, egy példányban, a pályázati azonosító szám és munkakör feltüntetésével Bordán Szabolcs polgármesternek, vagy a polgármester által megbízott személynek történő átadással a 4130 Derecske, Köztársaság út 87. sz. „A” épületében. Hétköznaponként: hétfőtől csütörtökig 07:30 és 16:00 óra között, valamint pénteken 07:30-13:30 óra közötti időszakokban.

 

Vagy

 

§ Tekintettel arra, hogy a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletével 2020. november 4. napjától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, így a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal épületeiben ügyfélfogadás szünetel. Amennyiben a személyes átadás a veszélyhelyzet következtében nem lehetséges, úgy a pályázatok „személyes” benyújtása a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87. „A” épület) előterében elhelyezett gyűjtőládában zárt borítékban, egy példányban, a pályázati azonosító szám és munkakör feltüntetésével történik. Hétköznaponként: hétfőtől csütörtökig 07:30 és 16:00 óra között, valamint pénteken 07:30-13:30 óra közötti időszakokban.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje, ideje:

A pályázat benyújtásának határidejét követő 21 napon belül a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 3 tagú, szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg a pályázót (személyes meghallgatás keretében, melyről a bizottság tagjainak véleményét tartalmazó jegyzőkönyv készül). A feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálására, a döntés meghozatalára és a pályázók értesítésére a benyújtási határidőt követő legkésőbb 60 napon belül sor kerül.

 

Tekintettel arra, hogy a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletével 2020. november 4. napjától az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki, a pályázók meghallgatása, -amennyiben a veszélyhelyzet még fennáll- a pályázati eljárás az alábbiakban részletezett eltérésekkel kerül lebonyolításra:

 

 - a pályázók meghallgatása online formában a Google Meet szolgáltatás keretében kerül lebonyolításra. 

 

(Amennyiben a pályázó nem rendelkezik a szolgáltatás használatához szükséges eszközökkel, úgy azt a pályázat kiírója a meghallgatás időtartamára a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) egy elkülönített irodahelyiségében rendelkezésére bocsájtja.)

 

-a pályázatok elbírálása a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján biztosított felhatalmazás alapján a Derecske Város Önkormányzatának polgármesterének hatáskörébe kerül.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. február 28.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Derecske Város honlapja: www.derecske.hu – 2020. december 18.

Derecske Város hirdetőtáblája – 2020. december 18.

 

Tájékoztatás:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bordán Szabolcs polgármester nyújt a 06 (54) 410-078-as telefonszámon.

Az intézménnyel kapcsolatos részletes információkat a https://www.derecske.hu/page/q/26#c oldalon találnak.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. december 18.

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook