Responsive image


Pályázati felhívás

Feltöltve: 2019-03-05 20:16:25

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Derecske Város Önkormányzata

(4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

 

D e r e c s k e  V á r o s  Ö n k o r m á n y z a t  K é p v i s e l ő – t e s t ü l e t 

S z o c i á l i s  B i z o t t s á g a

n y i l v á n o s  p á l y á z a t  ú t j á n

 

s z o c i á l i s  a l a p o n meghatározott lakbér alapján bérbeadásra meghirdeti a

 

derecskei 954/2. hrsz. alatt nyilvántartott,
Derecske, Szív u. 27/4.

szám alatt található önkormányzati bérlakást.

 

A lakás 1 szobás, 20 m2 alapterületű, komfort nélküli lakás.

 

A lakásra megállapított bérleti díj: 135.-Ft/m2/hó

A megkötendő lakásbérleti szerződés időtartama:_3_év.

 

A bérlakás megtekinthető a bérlakás üzemeltetését ellátó Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90. szám, tel: (54) 410-005) előre egyeztetett időpontban.

A pályázatok elbírálása Derecske Város Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet (továbbiakban: lakásrendelet), illetve annak 1. mellékletében lévő „Pályázati Szabályzat” alkalmazásával történik.

Érvényesen pályázni csak a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87. „A” épület, I. emelet 4. irodahelyiség) átvehető, vagy a www.derecske.hu holnapon letölthető, a lakásrendelet 1. mellékletében szereplő „Pályázati Szabályzat” kitöltésével és benyújtásával lehet.

A pályázatot zárt, megcímezetlen, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban kell benyújtani a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87. „A” épület, I. emelet, 4. irodahelyiség) 2019. március 21. napján (csütörtök) 10.00 óráig.

A pályázat beadását követően a pályázónak hiánypótlásra nincs lehetősége.

A nyertes pályázat(ok) sorszáma a Derecskei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül.

A bérbeadó fenntartja magának azon jogát, mely szerint a pályázati eljárást részben vagy egészben eredménytelennek nyilváníthatja indoklás nélkül.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet személyesen vagy az (54) 410-078-as telefonszám 27-es mellékén Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referenstől.

 

D e r e c s k e, 2019. március 01.  

                                                                                               Bakó István

                                                                                              polgármester


Letölthető dokumentum:

Pályázati szabályzat

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook