Responsive image


Pályázati felhívás

Feltöltve: 2019-06-03 08:43:37

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

 

 

a derecskei 1526/A/10 helyrajzi számú, a valóságban Derecske,

Rákóczi út 10.  szám alatti társasházi ingatlanban lévő

helyiség bérbeadására vonatkozóan 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 106/2019. (V.30.) Kt. számú határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet a derecskei 1526/A/10  hrsz.-ú, a valóságban Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti társasházban lévő, önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadására.

 

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete

4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám

2. A pályázati eljárás formája: nyilvános pályázati eljárás.

3. A pályázat tárgya:

Derecske Város Önkormányzata tulajdonában lévő derecskei 1526/A/10 hrsz-ú, a valóságban Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan, helyiség (a továbbiakban: bérlemény) bérbeadása.

A nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötését követően jogosult a bérleményt használni.

A nyertes pályázó köteles a bérlet során a helyiség működtetését, fenntartását biztosítani, a bérlemény karbantartásáról, tisztán tartásáról folyamatosan gondoskodni. Az épület működtetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatban felmerülő költségek teljes egészében a bérlőt terhelik, és az ebből eredő tartozásaiért a bérlő teljes felelősséggel tartozik.

A bérlet kiterjed az épület műszaki, a bérlemény berendezéseinek műszaki felügyelete, napi üzemeltetése, hibaelhárítás feladatainak ellátására is.

A bérlő működési kötelezettsége a felújítási és állagmegóvási kötelezettség biztosítására is kiterjed. Az épület felújítása érdekében szükséges munkálatokat a Derecskei Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Beruházási Osztályával történt előzetes egyeztetést követően kell elvégezni.

A bérlőnek a bérleti szerződés időtartama alatt biztosítania kell a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szerződésben foglalt követelmények teljesítését, melyet az önkormányzat jogosult ellenőrizni.

A Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti társasházban lévő derecskei 1526/A/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan víz- és csatornaszolgáltatás fogyasztása közös mérővel mért.

4. A pályázati ajánlatok elbírálásának szempontja:

A legalacsonyabb összegű bruttó bérleti díjat tartalmazó érvényes ajánlat. A havi bérleti díj minimum ajánlati ára: nettó 39.370 Ft/hó + ÁFA, összesen bruttó 50.000 Ft/hó.

5. A bérleti jogviszony időtartama:

A bérleti szerződés a nyertes pályázóval 2019. július hó 01. napjától határozatlan időtartamra kerül megkötésre.

A bérleti szerződés a határozott időtartam lejártával megszűnik, illetőleg a szerződéses kötelezettségek megszegése esetén azonnali hatályú rendkívüli felmondásnak van helye.

Amennyiben a bérlő a bérbeadó önkormányzattal előre egyeztetve, a szerződés időtartama alatt saját költségén beruházást végez, úgy a felek megállapodása alapján a szerződés a határozott időtartam lejártát követően határozott időtartamra meghosszabbítható.

6. A pályázati ajánlat kidolgozásának feltételei, a benyújtandó dokumentumok:

A pályázati ajánlatnak az alábbi sorrendben a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

6.1. Borítólap:

„Pályázat a 4130 Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti, 1526/A/10 hrsz-ú ingatlan bérbeadására” szövegrész.

 

6.2. A Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti Felolvasó Lap

A Felolvasó Lapon a pályázó adatain túl meg kell jelölni a pályázó bérleti díj összegére vonatkozó ajánlatát nettó + ÁFA összegben, feltüntetve a bruttó ajánlatot is.

 

6.3. A pályázó alábbiakra vonatkozó, a Pályázati Felhívás 2. számú melléklete szerinti Nyilatkozatot:

 • a Pályázati Felhívásban foglaltakat megismerte és tudomásul veszi, illetve magára nézve kötelezőnek fogadja el, valamint kész és képes a szerződés teljesítésére,
 • elfogadja a Pályázati Felhívásban foglalt bírálati szempontot, illetve feltételeket, különös tekintettel a szerződéskötés és az ajánlati kötöttség vállalásának követelményeire,
 • a bérleményt megtekintette, annak állapotát megismerte, és ajánlatát az ingatlan megtekintését követően tette meg.

 

6.4. A pályázó adataival kapcsolatos dokumentumok:

 • a pályázó a cégbíróság által kiadott 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát köteles becsatolni; amennyiben cégeljárás során el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a változások bejegyzésének alapjául szolgáló okiratok vagy változásbejegyzési kérelem másolatát kell becsatolni,
 • létesítő okirat (gazdasági társaság és civil szervezet esetén), illetve aláírási címpéldány,
 • egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány másolata,
 • igazolás, hogy a pályázónak nem áll fenn köztartozása (adó, vám, illeték, társadalombiztosítási járulék),
 • csatolni szükséges rövid cégbemutatót, amely tartalmazza a pályázó szervezeti felépítését is,
 • nem lehet pályázó, aki

· végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van,

· tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették.

 

A pályázó ezen pályázati részvételt kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot köteles pályázatához csatolni!

 

6.5. Hasznosítási elképzelés, üzemeltetési koncepció:

A pályázónak pályázatában be kell mutatni a bérlemény hasznosítására vonatkozó rövid üzleti tervet.

7. A bérlemény megtekintésére biztosított időpont:

A bérlemény a helyszínen megtekinthető: 2019. június hó 17. napján 9 órakor.

 

8. A pályázati ajánlat benyújtásának határideje:

 

2019. június hó 24. napján (hétfő) 11.00 óra.

 

9. A pályázati ajánlat benyújtásának módja:

A pályázati ajánlatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám, „A” épület – emelet, 4. számú irodahelyiség), vagy postai úton megküldeni.

A borítékon kizárólag a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázat a Derecske Rákóczi út 10. szám alatti, 1526/A/10 helyrajzi számú helyiség bérletére”.

A pályázati ajánlat postai úton való megküldése esetén az ajánlatnak a Derecskei Polgármesteri Hivatalba történő beérkezésének időpontja az irányadó.

A határidőn túl benyújtott pályázati ajánlatot a pályázat kiírója érvénytelennek minősíti.

10. Érvénytelenségi okok:

Érvénytelen az a pályázati ajánlat:

 • amelyet nem a Pályázati Felhívásban meghatározott, vagy nem az ott megjelölt helyen, időben és formában nyújtottak be,
 • ha a pályázót a pályázati eljárásból ki kell zárni.

 

A pályázat kiírója a pályázati eljárásból kizárja azt a pályázót, aki:

 • a Pályázati Felhívásban szereplő kizáró okok ellenére nyújtotta be pályázatát,
 • részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A hiányosan benyújtott pályázat hiánypótlására nincs lehetőség!

 

11. A pályázati ajánlatok bontása, elbírálása:

A pályázati ajánlatok bontásának:

- időpontja: 2019. június 24. (hétfő) 11.00 óra,

- helye: Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87., „A” épület, emelet, 4. irodahelyiség).

A pályázati ajánlatok elbírálásáról Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a pályázati ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül. A pályázók az eljárás eredményéről a döntést követő 15 munkanapon belül írásban értesülnek.

A nyertes pályázó az eredmény közlésétől számított 30 munkanapon belül köteles szerződést kötni a pályázat kiírójával.

Abban az esetben, ha az önkormányzat második helyezettet is hirdet, és a nyertes pályázóval nem jön létre a szerződéskötés, akkor a bérleti szerződés a második helyezettel kerül megkötésre.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja!

 

12. A Pályázati Felhívás letölthető a www.derecske.hu városi honlapon, vagy beszerezhető a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87., „A” épület, emelet, 4. irodahelyiség).

13. A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán, vagy az 06 (54) 410-078-as telefonszámon.

 

D e r e c s k e, 2019. május 31.

 

 

                                                                                              Bakó István

                                                                                              polgármester


Pályázati felhívás

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook