Responsive image


Pályázati felhívás

Feltöltve: 2020-06-15 08:09:13

Derecske Város Önkormányzata

 

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §,

valamint a 2020. évi XXXII. törvényben foglalt módosítások

alapján pályázatot hirdet

 

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

 

Intézményvezető

 

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.26-tól 2025.08.25-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye 4130 Derecske, Köztársaság út 107.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egy személyben felel az intézmény szakmai munkájáért, a gazdálkodás szabályszerűségért, a munkáltatói jogok gyakorlásáért, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtásáért. Feladata az intézmény rendezvényeinek, illetve a városi rendezvényeknek az összefogása és koordinálása.

Munkabér és egyéb juttatások:

A munkabér megállapítására és egyéb juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései, valamint a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

A munkáltató - tekintettel a jogszabályi változásokra - a munkaviszony létesítésének napján hatályban lévő, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglalt illetmény összegével egyenértékű munkabért állapítja meg.

Pályázati feltételek:

§   Büntetlen előélet

§   Tizennyolcadik életévét betöltötte

§   Cselekvőképesség

§   Magyar állampolgárság

§   Munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik

§ A 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/A. § (1) bekezdése szerint rendelkezik felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel. Felsőfokú közművelődési szakvégzettségnek a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 22. § 6. pontjában foglalt végzettségek minősülnek.

§   Legalább öt év szakmai gyakorlat az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben, melyet közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további munkaviszony keretében végzett.

§   Kiemelkedő közművelődési tevékenység végzése.

§ Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

§ A 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/G. § (1)  bekezdése alapján a közművelődési intézmény, múzeum vagy könyvtár vagy közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti általános levéltár (a továbbiakban: általános levéltár) vezetésével megbízott vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni. A (3) bekezdésben foglaltak alapján a megbízott vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy az előírt képzést a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és az azt igazoló dokumentumot munkáltatójának bemutatta.

§  Részvétel a szakértői bizottság meghallgatásán.

Elvárt kompetenciák:

§  Kiváló szintű pontos, precíz munkavégzés

§  Jó kommunikációs készség

§  Empátia és következetesség

§  Nyitottság, határozott egyéniség

§  Rugalmasság

§  Stratégiai szemlélet

§  Hatékony problémamegoldó képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§   A pályázó releváns, legalább 5 éves szakmai gyakorlatának meglétét igazoló részletes szakmai önéletrajz.

§ Iskolai végzettséget, szakképzettséget, valamint kiemelkedő közművelődési tevékenység végzését igazoló dokumentumok másolata.

§   3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előélet mellett, hogy a pályázó nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

§ Az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai-vezetői program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel.

§   Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/G. § (1)  bekezdése alapján a közművelődési intézmény, múzeum vagy könyvtár vagy közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 16. § (2) bekezdése szerinti általános levéltár (a továbbiakban: általános levéltár) vezetésével megbízott vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzését vállalja, és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkáltatónak, valamint tudomásul veszi, hogy igazolás hiányában a vezetői megbízás visszavonásra kerül.

§ A 150/1992. (XI.20.) Kormányrendelet 6/G. § (3) bekezdésben foglaltak alapján amennyiben a megbízott vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, úgy a jogász vagy közgazdász szakképzettségét, vagy az előírt képzést igazoló dokumentumok.

§  Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.

§   Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását vállalja.

§   Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nyílt vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

§  Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 41-44. § szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bordán Szabolcs polgármester nyújt a     06 (54) 410-078-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

§ Postai úton zárt borítékban, egy példányban a pályázatnak Derecske Város Önkormányzat címére történő megküldésével (4130 Derecske, Köztársaság út 87.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: DER/6657-3/2020, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

Vagy

§ Személyesen zárt borítékban, egy példányban, pályázati azonosító szám és munkakör feltüntetésével Bordán Szabolcs polgármester, Derecske Város Önkormányzata, 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje, ideje:

A pályázat benyújtásának határidejét követő 21 napon belül Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott legalább 3 tagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg a pályázót. A Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt.

A Kormány által a 40/2020. (III. 11.) kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzet fennállása esetén a döntést a Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján biztosított felhatalmazás alapján fogja meghozni, a Képviselő-testület előzetes véleményezését követően.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. augusztus 25. napjáig

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Derecske Város honlapja: www.derecske.hu

Derecskei Hírek

Derecske Város hirdetőtáblája

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. június 15. - 2020. július 17. között

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook